Spordiklubi Achilleus

Spordiklubi Achilleus põhikiri

 1. Üldsätted
  • Mittetulundusühingu nimi on Spordiklubi Achilleus.
  • Spordiklubi Achilleus (edaspidi spordiklubi) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik mittetulunduslik ühendus. Spordiklubi liikmeteks võivad olla ka füüsilised isikud.
  • Spordiklubi Achilleus asukoht on Jõgeva linn.
  • Spordiklubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
  • Spordiklubil on oma vapp, lipp ja muu sümboolika.
  • Spordiklubi teeb koostööd teiste organisatsioonidega, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eestis kui välisriikides.
 2. Eesmärgid ja ülesanded
  • Spordiklubi eesmärgiks ja põhitegevuseks on korraldada ja edendada invasporti, sealhulgas:
   • arendada sportlikku tegevust ja propageerida tervislikke eluviise elanike ja spordiklubi liikmete seas;
   • aidata kaasa noorte sportliku eneseteostuse saavutamisele;
   • korraldada ja koordineerida spordiklubi ühistegevust; – kaitsta liikmete ühiseid huve ja õigusi.
  • Oma eesmärkide täitmiseks spordiklubi:
   • korraldab invasporditegevust, – üritusi, – ja spordilaagreid;
   • osutab oma liikmetele abi treeningtöö korraldamisel, invasportlaste, invaspordikohtunike ja – organisaatorite ettevalmistamisel, invaspordiürituste läbiviimisel;
   • arendab liikmete ühistegevust;
   • teeb koostööd teiste organisatsioonidega, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
   • teeb põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke tehinguid.
 3. Liikmelisuse tingimused
  • Spordiklubi liikmed on juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad spordiklubi põhikirja.
  • Spordiklubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada spordiklubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab spordiklubi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma spordiklubi põhikirja ja tasub spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
  • Spordiklubi liikmeks vastuvõtmise otsustab spordiklubi juhatus.
  • Spordiklubist väljaastumiseks esitab liige spordiklubi juhatusele kirjaliku avalduse. Spordiklubi juhatus kustutab spordiklubist väljaastunu spordiklubi liikmete nimekirjast.
  • Spordiklubi liikme võib spordiklubist välja arvata juhatuse otsusega, kui spordiklubi liige:
   • ei ole majandusaasta lõpuks tasunud spordiklubi liikmemaksu;
   • ei osale kvartali jooksul ühegi spordiklubi üldkoosolekul või spordiklubi poolt korraldatud üritusel;
   • on kahjustanud spordiklubi tegevust või mainet;
   • ei ole spordiklubile lojaalne;
   • tegutseb spordiklubi eesmärkide vastaselt, ei täida juhatuse, üldkoosoleku või muu spordiklubi organi õiguspärast otsust;
   • on käitunud vastuolus üldtunnustatud eetika- või kõlblusnormidega.
  • Spordiklubi liikme väljaarvamise otsustab spordiklubi juhatus oma koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on enamus juhatuse liikmetest.
  • Spordiklubist väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult kahe nädala jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Spordiklubist väljaarvatud liige võib spordiklubi otsuse vaidlustada järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
 4. Liikme õigused ja kohustused
  • Spordiklubi liikmel on õigus:
   • võtta osa klubi tegevusest ja üritustest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;
   • osaleda hääleõigusega spordiklubi üldkoosolekul.
  • Spordiklubi liige on kohustatud:
   • järgima spordiklubi tegevuses osalemisel põhikirja ja spordiklubi organite otsuseid;
   • tasuma tähtaegselt spordiklubi liikmemaksu;
   • teatama spordiklubi juhatusele spordiklubi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist;
 5. Spordiklubi juhtimine
  • Üldkoosolek
   • Spordiklubi kõrgemaiks organiks on spordiklubi üldkoosolek, kus igal spordiklubi liikmel on ainult üks hääl.
   • Spordiklubi üldkoosoleku pädevuses on:
    • põhikirja muutmine;
    • eesmärgi muutmine;
    • asutajaliikmete vastava volituse korral juhatuse liikmete määramine;
    • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes spordiklubi esindaja
   • määramine;
    • muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
   • Spordiklubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
    • aastaaruande kinnitamiseks;
    • juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 spordiklubi liikmetest;
    • muudel juhtudel, kui spordiklubi huvid seda nõuavad.
   • Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab spordiklubi juhatus vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist oma veebilehel või üleriigilise levikuga meediaväljaandes teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale spordiklubi liikmele seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate e-posti või tavalise posti teel.
   • Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekule saabunud spordiklubi liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja üldkoosoleku päevakorrast e-posti või tavalise posti teel vähemalt seitse päeva ette teatatud.
   • Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle, poolt on üle poole koosolekul osalenud spordiklubi liikmetest või nende esindajatest, kui spordiklubi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteeenamuse nõuet.
   • Spordiklubi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalevate liikmete 9/10 häälteenamus.
   • Spordiklubi eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi spordiklubi liikmete nõusolek.
  • Juhatus
   • Spordiklubi juhib ja seda esindab juhatus, mis on 1-3 liikmeline.
   • Juhatuse liikmed määravad ametisse spordiklubi liikmeks olevad isikud.
   • Asutajaliikmed või asutajaliikmete ühisel volitusel üldkoosolek kaheks aastaks.
   • Juhatuse liige esindab spordiklubi kõigis õigustoimingutes.
   • Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
  • Majandustegevus
   • Spordiklubi majandusaasta on 1. jaanuar-31. detsember.
   • Spordiklubi vara tekib:
    • riigi ja kohaliku omavalitsuse eraldistest;
    • sponsorite toetustest ja teistest annetustest;
    • muudest põhikirjalistest ja seadusega kooskõlas olevatest laekumistest.
   • Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.
   • Spordiklubi kasutab oma vara ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
   • Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
  • Kontroll ja revideerimine
   • Üldkoosolek teostab järelevalvet spordiklubi juhatuse tegevuse ja spordiklubi majandustegevuse üle ning võib selle ülesande täitmiseks määrata revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli.
   • Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
   • Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib juhatuse tegevust vastavalt põhikirjale ja koostab revisjoni või kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
  • Raamatupidamine
   • Juhatus korraldab spordiklubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
   • Juhatus esitab spordiklubi majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
   • Raamatupidamise õigsuse eest vastutab raamatupidaja solidaarselt juhatusega.
 6. Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
  • Spordiklubi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub õigusaktides sätestatud alustel ja korras.
  • Spordiklubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või riigile.